Pacific Paint (Boysen)

Mục lục
Mục lục


Pacific Paint (Boysen)

Thành phố Quezon, Philippines
Thành lập năm 1953
Thị trường phục vụ: Sơn phủ trang trí; Sơn phủ công nghiệp; Lớp phủ hàng hải