AkzoNobel

Mục lục
Mục lục


 

AkzoNobel

Pittsburgh, Pennsylvania / Hoa Kỳ
Thành lập năm 1994
Thị trường phục vụ: Sơn trang trí; Lớp phủ bảo vệ và hàng hải; Sơn ô tô và sơn chuyên dụng; Sơn tĩnh điện và công nghiệp.