Kapci Coatings

Mục lục
Mục lục


Kapci Coatings

Port Said, Ai Cập
Thành lập năm 1985
Thị trường phục vụ: Sửa chữa ô tô; Sơn trang trí; Hoàn thiện bằng gỗ