Asahipen


Asahipen

Osaka, Nhật Bản
Thành lập năm 1940
Thị trường phục vụ: Lớp phủ trên bờ; Sơn phủ hàng hải; Sơn phủ công nghiệp; Lớp phủ trang trí